Jak działają fundusze inwestycyjne?

2014-04-30 08:08:00

Reguły działania funduszy inwestycyjnych nie są skomplikowane. Warto je poznać bliżej i być może zainwestować.

Środki pieniężne, za które klient kupuje jednostki uczestnictwa danego funduszu, bezpośrednio lokowane są w danym funduszu i jednocześnie zasilają jego konto. Klient od momentu zakupu jednostek teoretycznie bierze udział w zyskach danego funduszu, ale w sensie praktycznym nie ma żadnych praw do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem danym funduszem. Zwłaszcza że każdy fundusz ma grupę zarządzającą, która decyduje, na co i w jakiej wysokości zgromadzony kapitał zostanie wydany.

Działanie funduszy inwestycyjnych

W jaki sposób działają fundusze inwestycyjne? Na początku swojej działalności fundusze opierały się na efektywnym inwestowaniu danych przedstawicieli, którym klienci powierzyli swoje pieniądze. Z czasem jednak rynek finansowy rozwinął się do tego stopnia, że inwestowanie w fundusze przybrało kilka odrębnych form. Można bowiem inwestować w akcje, obligacje lub papiery wartościowe.

Udziałowcem danego funduszu jest zarówno osoba, która zainwestowała 100 zł, jak i druga, która włożyła w fundusz 100 tys. zł. Oczywiście ten, kto zainwestuje więcej pieniędzy, otrzyma więcej jednostek udziału. Jednakże z założenia każdy z członków funduszu ma takie same prawa, jak pozostali członkowie, którzy zainwestowali w fundusz. Zebrana, określona pula skompletowanych środków zostaje przeznaczona na określoną strategię, która ma prowadzić do powiększenia zysków wszystkich udziałowców, bez względu na wielkość wkładu finansowego.

Podział funduszy

Fundusze inwestycyjne działają dynamicznie na rynku finansowym. Można je podzielić na obligacje i rynek pieniężny, gdzie fundusz składa się z papierów dłużnych, do których zalicza się bony skarbowe, obligacje roczne oraz krótkoterminowe papiery komercyjne. Fundusz może być również zrównoważony. Składa się wówczas w połowie z akcji, w połowie z papierów dłużnych. W przypadku akcji fundusz składa się tylko lub głównie z akcji.

Jak konkretnie działają fundusze inwestycyjne? Sam portfel funduszu inwestycyjnego jest bardzo zróżnicowany. Jest to dobre rozwiązanie, gdyż nie warto inwestować w jeden towar czy aktywa. Zmniejsza się wówczas stanowczo ryzyko inwestycyjne.

Ważne, że nad funduszami czuwają specjaliści, doradcy inwestycyjni, którzy wiedzą, gdzie najlepiej ulokować aktywa klientów. To właśnie oni zakupują zróżnicowane aktywa, czyli akcje, obligacje oraz inne papiery wartościowe. Działają przy tym na rzecz inwestora.

Ilona Maciejuk