PKO Bank Polski Kredyt inwestycyjny MSP

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: 50 000 zł, okres kredytowania: 12 miesiąc

Kredyt

50 000 zł

Marża

2.12 %

Prowizja

1.50 %

Ocena klientów

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Comperia.pl S.A., z siedzibą przy ulicy Konstruktorskiej 13, Warszawa 02-673, moich danych osobowych (w tym także na cel tworzenia baz danych) w celu przekazania ich do Partnerów Spółki i kontaktu ze strony Banku i Partnerów Spółki w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Spółkę, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki, oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści Danych, ich poprawiania i usuwania stosownie do Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z treścią dostępnej na stronie WWW Polityką prywatności, akceptuję jej warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A., z siedzibą przy ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, jako administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych (w tym przesyłanie Newslettera), w tym na udostępnianie moich danych Partnerom, renomowanym dostawcom produktów lub usług oraz na otrzymywanie od. ww podmiotów informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Zobacz szczegóły
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem (zobacz) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (zobacz)

Opis oferty

Maksymalna kwota kredytu

Rozwiń

Negocjowana

Wysokość kredytu ustalana indywidualnie w zależnosci od potrzeb klienta związanych z realizowana inwestycją, nie więcej niż 80% wartości netto (wartość brutto pomniejszona o podatek od towarów i usług) przedsięwzięcia inwestycyjnego. W przypadku przedsiębiorców, którym ze względu na zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe z podatku od towarów i usług (VAT) nie przysługuje odliczenie lub zwrot tego podatku, maksymalna wysokość nie może przekroczyć 80% wartości brutto przedsięwzięcia. Ponadto dla kredytów przeznaczonych:
1) w całości na finansowanie spłaty zadłużenia - kwota nie może być wyższa niż kwota zadłużenia pozostającego do spłaty albo 2) na spłatę pożyczek maksymalna kwota nie może być wyższa niż 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu przy czym spełnione muszą być spełnione warunki określone powyżej.

Minimalny okres prowadzenia firmy

Rozwiń

0 miesięcy

Bank nie określa minimalnego wymaganego okresu działania firmy.

Przeznaczenie kredytu

Rozwiń

Kredyt inwestycyjny MSP może być przeznaczony na:
1) finansowanie albo refinansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizacja istniejących środków trwałych oraz pierwszego wyposażenia w środki obrotowe niezbędne do uruchomienia działalności,
2) finansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych klienta (np. powstałych z tytułu działalności leasingowej, pokrycia płatności z tytułu akredytywy dokumentowej otwartej w związku z realizowaną inwestycją, na spłatę zadłużenia wobec innego banku z tytułu kredytu inwestycyjnego, na spłatę zadłużenia z tytułu pożyczek zaciągniętych przez przedsiębiorców od osób fizycznych i osób prawnych finansującej potrzeby inwestycyjne, nabycie akcji lub udziałów spółki prawa handlowego).
Przy czym refinansowaniu podlegają wydatki związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych poniesionych przez klienta w całości ze środków własnych i zakończonych nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt.

Jednostki mogące skorzystać z kredytu

Rozwiń

Z kredytu mogą skorzystać:
- Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarcze,
- Spółki osobowe,
- Spółki kapitałowe,
- oraz rolnicy indywidualni prowadzących działalność rolniczą w formie:
a) indywidualnych gospodarstw rolnych,
b) działów specjalnych produkcji rolnej.

Dodatkowe informacje

Podstawa przyznania kredytu

Rozwiń

Zaświadczenie

Nie dla klientów banku, którzy opłacają z rachunku bieżącego BP składki ZUS, US.
W pozostałych przypadkach - tak.
Wymagany biznes plan dla zaangażowań powyżej 3 mln zł i nowo powstałych firm.

Zabezpieczenie kredytu

Rozwiń

Tak

Na zabezpieczenie kredytu mogą być przyjmowane wszystkie formy zabezpieczeń, zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia wierzytelności Banku. W przypadku kredytów inwestycyjnych MSP przeznaczonych na: finansowanie nabycia nieruchomości lub budowę, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, remont, adaptację lub modernizację nieruchomości - wykorzystywanej do wykonywania działalności gospodarczej oraz spłatę pożyczek zaciągniętych przez przedsiębiorców od osób fizycznych i osób prawnych finansującej potrzeby inwestycyjne wymaganym zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości (przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nie jest wymagany w przypadku nieruchomości gruntowych).

Odnawialny

 

Nie

Ubezpieczenie kredytu

Rozwiń

Nie

Ubezpieczenie nieobowiązkowe.

Forma prowadzenia rozliczeń z US

Rozwiń

Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z US.

Koszty kredytu

Minimalna marża banku

 

2.12 %

Oprocentowanie nominalne

 

3.85 %

Oprocentowanie rzeczywiste

 

3.92 %

Miesięczna rata

 

4 327 zł

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

Rozwiń

0 zł

Bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku.

Prowizja przygotowawcza

Rozwiń

750 zł

Koszt prowizji za udzielenie kredytu wynosi od 1,5%.

Prowizja od niewykorzystanych środków

Rozwiń

0.00 %

Koszt prowizji od niewykorzystanych środków wynosi 0,006% dziennie. Prowizję pobiera się za każdy dzień niewykorzystania, od dnia faktycznego postawienia kredytu lub transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub transzy włącznie albo do dnia złożenia przez klienta rezygnacji z wykorzystania kredytu lub pożyczki lub transzy.

Wcześniejsza spłata

Rozwiń

2.00 %

Koszt opłaty za wcześniejszą spłatę wynosi 2% kwoty podlegającej wcześniejszej spłacie.

Komentarze

Oprocentowanie oparte jest o stawkę referencyjną + marża banku od 2,12 p.p.

Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy założeniu minimalnej marży banku. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się ona różnić od stawki stosowanej przez bank). Może to być przyczyną istnienia różnić w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Marża banku wynosi od 2,12 p.p.

Plusy oferty

  • Możliwa jest karencja w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji.
  • Bank udziela kredytu w PLN, EUR, USD i CHF.
  • Bank udziela kredytu na okres maksymalnie do 25 lat.

Minusy oferty

  • Bank wymaga zabezpieczenia kredytu.
  • Bank pobiera opłatę od niewykorzystanych środków.
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Zobacz szczegóły
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem (zobacz) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (zobacz)