• Kredyt refinansowy zaciągany jest na sfinansowanie zadłużenia w innym banku. Często jest to metoda na obniżenie wysokich rat i pozbycie się związanego z tym problemu niedoboru gotówki. Sprawdźmy jednak...
 • Kredyty konsolidacyjne często są jedynym wyjściem dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą, którzy mają kłopoty ze spłatą zobowiązań bankowych. Jak wybrać dla...
 • Planowanie budżetu i życie z ołówkiem w ręku staje się koniecznością w wielu gospodarstwach domowych. Ale nawet osoby, które nie muszą sobie niczego odmawiać, powinny planować i kontrolować stan...
 • Polacy, chociaż nie są mistrzami oszczędzania, coraz częściej gromadzą pieniądze z myślą o przyszłości lub realizacji powziętych planów. Wybierane są różne sposoby na pomnażanie nadwyżek...
 • Wymarzone mieszkanie może być w zasięgu ręki, dzięki kredytom hipotecznym i rządowemu programowi Mieszkanie dla Młodych. Zanim jednak zdecydujemy się na konkretną ofertę kredytową banku, warto poszukać...
 • 18 lipca br. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność SKOK-u „Wspólnota” i złożyła do sądu wniosek o upadłość kasy. W tej sytuacji warto sprawdzić, co stanie się z pieniędzmi...

Porównaj   Wybierz   Oszczędzaj

Kredyty gotówkowe

Kredyty gotówkowe mogą być udzielone na dowolny cel, powinien zostać on określony jednak już w umowie kredytowej. W ramach tego typu kredytów banki mogą pożyczać od kilkuset złotych (bądź 1-2 tys. zł) nawet do ponad 100 tys. zł. Spłatę zobowiązania można rozłożyć na okres od kilku miesięcy do nawet ok. 10 lat. Podstawą do otrzymania kredytu gotówkowego jest posiadanie zdolności kredytowej. Banki wyliczają ją m.in. na podstawie wysokości dochodów klienta czy poziomu jego zobowiązań. Równie istotna jest pozytywna historia kredytowa, czyli fakt spłacania innych pożyczek i kredytów w terminie. Banki starają się upraszczać procedurę otrzymania dodatkowych środków. Dzięki temu obecnie w niektórych instytucjach bez problemu można zaciągnąć kredyt gotówkowy przez Internet, czy bez potrzeby przedstawiana zaświadczenia o źródłach dochodów, a jedynie na podstawie wyciągu z konta czy oświadczenia klienta. Znacznie przyspiesza to możliwość otrzymania gotówki - pieniądze można uzyskać już w 2-3 dni od momentu złożenia wniosku, a nierzadko również w 1 dzień. Podstawowym parametrem cenowym kredytu gotówkowego jest oprocentowanie nominalne. Na jego podstawie są wyliczane raty, które powinien regulować kredytobiorca. Do innych kosztów kredytowych należą jednak m.in. prowizja za udzielenie kredytu, składki ubezpieczeniowe czy inne dodatkowe opłaty. Dlatego analizując i porównując oferty kredytów gotówkowych warto kierować się odczytami Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. To wskaźnik podsumowujący wszystkie koszty kredytowe.

Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny jest kosztownym zobowiązaniem, jednak jeśli oferta zostanie wybrana adekwatnie do potrzeb i możliwości klienta, miesięczna rata nie nadszarpnie znacząco jego budżetu domowego. Składając wniosek kredytowy, należy dołączyć do niego szereg dokumentów poświadczających dochód i obciążenia finansowe. Na decyzję kredytową czeka się zazwyczaj minimum 2-3 tygodnie. Klientów nie powinny zniechęcać odmowy w konkretnych bankach – każda instytucja określa własne warunki przyznawania kredytów, fiasko w jednej nie oznacza braku szans na finansowanie od innego banku. Jeśli zdolność kredytowa klienta jest niewystarczająca do zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego w jednym banku, inny może zaoferować mu kredyt z ubezpieczeniem, które będzie dodatkowym zabezpieczeniem. Zapewni bowiem spłatę także w momencie śmierci kredytobiorcy czy z chwilą utraty przezeń źródła dochodów. Bank na podstawie kwoty kredytu, wysokości wkładu własnego czy segmentu klienta określa marżę kredytową. Jest ona stała przez cały okres spłaty, i wraz ze zmienną stopą procentową WIBOR stanowi oprocentowanie nominalne kredytu hipotecznego. Na jego podstawie wyliczane są raty kredytowe. Banki starają się tworzyć oferty z myślą o różnych grupach społecznych. Część kredytodawców udziela kredytów hipotecznych w ramach programu MdM, czyli z rządowym dofinansowaniem wkładu własnego. Inne dają możliwość ubiegania się o kredyt osobom pracującym w oparciu umowę zlecenie, o dzieło, posiadają rentę, czy utrzymują się z działalności rolniczej.

Kredyty dla firm

O kredyt mogą starać się istniejące od dawna lub nowo powstałe przedsiębiorstwa. Zarówno mikro, małe, jak i średnie i duże firmy mogą liczyć na wsparcie ze strony banków i korzystać z preferencyjnych warunków między innymi dzięki gwarancjom z BGK. Bank udzielając kredytów dla firm w większości przypadków weryfikuje zdolność kredytową przedsiębiorstwa. W tym celu może analizować dokumentację finansową, strategię marketingową oraz stan majątku. Niektóre oferty kredytów wymagają także odpowiedniego zabezpieczenia kredytu adekwatnego do osiąganych obrotów. W zależności od oferty może nim być m.in. poręczenie cywilne, cesja praw z wierzytelności, kaucja, zastaw finansowy, hipoteka, papiery wartościowe czy przewłaszczenie środków pieniężnych. Koszty kredytu dla firm uwzględniają należności w postaci odsetek, ale także prowizję, ewentualne koszty windykacyjne i inne opłaty dotyczące obsługi kredytu. Dodatkowe wymagania pojawiają się w przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej lub tych, które mają być zabezpieczone w oparciu o państwowe dopłaty. Coraz częściej jednak pozyskanie kredytu na firmę staje się łatwiejsze, a banki tworzą kredyty dopasowane idealnie do działalności firmy i jej indywidualnych potrzeb. Aby wybrać najlepsze rozwiązanie warto prześledzić aktualne rankingi kredytów dla firm, które uwzględniają najatrakcyjniejsze oferty, informują o opłatach związanych ze spłatą kredytu, czy o jego przeznaczeniu i warunkach udzielania.

Lokaty bankowe

Na rynku oferuje się rożne rodzaje lokat bankowych w zależności od potrzeb i możliwości finansowych klientów. Lokata polega na oddaniu w depozyt konkretnej sumy pieniędzy, na określony w umowie czas, po upływie którego wypłacane zostaną odsetki stanowiące zysk. Niektóre banki określają minimalną i maksymalną kwotę środków, które można przelać na rachunek lokaty. Najbardziej popularne są standardowe lokaty terminowe, ale banki oferują również lokaty dynamiczne, lokaty rentierskie oraz strukturyzowane. Lokaty dynamiczne, zwane też rosnącymi czy progresywnymi, charakteryzują się oprocentowaniem wzrastającym z miesiąca na miesiąc, oraz tym, że zrywając depozyt przed terminem wypłacane są naliczone dotychczas odsetki (w przypadków lokat standardowych klient odzyskuje wyłącznie ulokowany kapitał, a wygenerowane odsetki przepadają). Lokaty rentierskie charakteryzują się cykliczną wypłatą odsetek. W przypadku lokat strukturyzowanych następuje podział zdeponowanych środków pieniężnych, w ten sposób, że część z nich jest inwestowana. Dzięki wprowadzeniu elementu ryzyka związanego z inwestowaniem klient może jednocześnie osiągnąć większe zyski, ale również może nie zdobyć ich wcale. Wyliczając zysk z lokaty, należy brać pod uwagę podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) w wysokości 19 proc. Oprocentowanie należy wyliczać także proporcjonalnie do długości trwania umowy. W wyborze najkorzystniejszej lokaty pomocne okażą się internetowe rankingi uwzględniające wszystkie najważniejsze parametry lokaty.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie daje gwarancję ochrony i wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela na wypadek zaistnienia zdarzeń mogących powodować szkodę w zakresie życia, zdrowia lub mienia ubezpieczonego. Od dłuższego czasu ubezpieczeniu podlegają także produkty finansowe, przede wszystkim kredyty i pożyczki, w przypadku których polisa ma stanowić zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności klienta. Wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem uwzględnione są w umowie. Z zasady każdy powinien móc się ubezpieczyć, w praktyce jednak istnieją pewne wykluczenia w przypadku osób lub zdarzeń, co do których istnieje znacznie wyższe ryzyko wystąpienia szkody. Najczęściej ubezpieczamy siebie oraz najbliższych z uwzględnieniem wieku, zdrowia, charakteru wykonywanej pracy, trybu życia i sytuacji majątkowej. Ubezpiecza się również mienie (mieszkanie, dom, gospodarstwo, pojazdy, firmę itd.). Wybór oferty ubezpieczeniowej nie należy do łatwych. Powinien opierać się na analizie kosztów, jakie trzeba będzie ponosić, a także uwzględniać zakres zdarzeń możliwych do wystąpienia. Nie bez znaczenia jest równie wypłacalności zakładu ubezpieczeń, który jest gwarantem wypłaty odszkodowania. Stąd ubezpieczając na przykład pojazd należy przeanalizować czy potrzebuje się oprócz obowiązkowego OC również AC i NNW, a dodatkowo sprawdzić, która firma ubezpieczeniowa gwarantuje niską składkę i czy usługi oferowane w pakiecie będzie można w przyszłości rozszerzyć o dodatkowe usługi.

Leasing

Podstawą leasingu jest podpisanie umowy cywilnoprawnej między użyczającym przedmiot leasingu (leasingodawcą, udzielającym) a podmiotem korzystającym z niego (leasingobiorcą) w zamian za płacone raty oraz m.in. jednorazowy czynsz inicjalny. Prawo własności do przedmiotu pozostaje jednak po stronie leasingodawcy i może być przeniesione dopiero po zakończeniu umowy. Przedmiot leasingu mogą stanowić zarówno rzeczy ruchome (na przykład sprzęt, maszyny, pojazdy, urządzenia), jak i nieruchomości (np. działki, budynki, lokale). Zdecydowanie częściej jednak leasingowane są ruchomości, przede wszystkim pojazdy osobowe. Oddawane w leasing mogą być zarówno przedmioty nieużywane, jak i przedmioty używane. Firmy leasingowe najczęściej biorą pod uwagę dochód brutto leasingobiorcy z ostatnich 12 miesięcy. Jednak przedsiębiorstwa, których dochód jest zbyt mały, by pokryć wartość użytkowanego przedmiotu, mogą skorzystać z poręczyciela, którym może być zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot gospodarczy. Dodatkowo, leasingodawca może wymagać ubezpieczenia przedmiotu leasingu, które jest zazwyczaj wliczane w raty leasingowe. Do podstawowych typów leasingu należy operacyjny i finansowy. Różnice między nimi dotyczą przede wszystkim długości trwania umowy i odpisów amortyzacyjnych (w leasingu operacyjnym robi to leasingodawca, a w finansowym leasingobiorca). Popularny jest także leasing zwrotny. Polega on na wykupie przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu i przekazaniu go w użytkowanie leasingodawcy. Dzięki temu leasingodawca zyskuje środki np. na działalność bieżącą, a dalej może korzystać z danego środka.

Oferty GSM

Telefony komórkowe niepostrzeżenie stały się nieodłącznym elementem życia codziennego. Używamy ich już nie tylko do rozmów, ale również do słuchania muzyki, robienia zdjęć, czy przeglądania Internetu. Wielu z nas z trudem wyobraża sobie codzienne funkcjonowanie bez telefonu, to on budzi do pracy, przypomina o przyszłych zadaniach i pozwala na bieżąco śledzić przychodzące maile. Nic więc dziwnego, że wybór najlepszego produktu stał się teraz tak istotny, a wcale nie jest prosty. Przy podejmowaniu decyzji trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów – czy interesuje nas oferta z telefonem, czy bez niego? Jeśli z telefonem, to który model podoba nam się najbardziej? Czy chcemy związać się z danym operatorem na dłużej i zdecydujemy się na abonament, czy może cenimy niezależność i wybierzemy opcję telefonu na kartę? Jakie czynności wykonujemy najczęściej – rozmawiamy, wysyłamy SMS, czy surfujemy po Internecie? Jak często to robimy? Comperia.pl zebrała w jednym miejscu oferty wszystkich operatorów, co sprawia, że porównanie ich stało się dużo łatwiejsze. Wystarczy zaznaczyć opcje, które nas interesują, by pokazał się listing dostępnych produktów. Dzięki funkcjonalnym filtrom możemy posortować je według ważnych dla nas parametrów – ceny, czasu trwania umowy, pakietu internetowego czy ilości dostępnych minut lub SMS-ów. Mając takie zestawienie przed sobą, bez trudu wybierzemy optymalną ofertę dla siebie.

Promocja

Comperia.pl poleca

Kredyty gotówkowe
Do 3000zł w 10 min, 100% online
Nowoczesna pożyczka nawet na 30 dni.

Bez ukrytych kosztów i wizyt w banku

Szukasz szybkiej pożyczki? Sprawdź!
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie na życie w AXA ochroni Ciebie i Twoją rodzinę.
Składka od 3zł dziennie

Ochrona życia i zdrowia nawet do 1 000 000 zł

Bezpłatna analiza potrzeb

Kredyty gotówkowe
Szybki kredyt gotówkowy
od 1000 do 60 000 zł
Potrzebujesz gotówki?

Bądź pewien, że nie przepłacasz

Sprawdź jaką ratę dostaniesz!
 • Smartfon z abonamentem
  Samsung Galaxy Core Plus - 1 zł
  Dotykowy wyświetlacz 4,3 cala

  Aparat fotograficzny 5 Mpix z flesz LED

  Wydajny procesor Dual Core 1,2 GHz i 768 MB RAM

 • Konta oszczędnościowe
  Otwarte konto oszczędnościowe w ING Banku Śląskim
  Oszczędzaj na 3% w skali roku

  Wpłacaj i wypłacaj kiedy chcesz

  Oprocentowanie już od pierwszej złotówki

  Otwórz w 5 minut!
 • Konto osobiste
  Proste Konto Osobiste
  w Meritum Bank
  Konto otwarte w 15 minut, bez wychodzenia z domu

  0 zł za wydanie i obsługę karty debetowej
  0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
  0 zł za prowadzenie rachunku
 • Lokaty bankowe
  Lokata BONJOUR
  Atrakcyjne oprocentowanie 5%

  Bez dodatkowych produktów

  Maksymalna kwota 300 000 zł

  Okres: 30 dni

forum finansowe

 • Forum o kredytach
  400 tematów
 • Forum o lokatach
  210 tematów
 • Forum o ubezpieczeniach
  170 tematów
 • Forum finansowe dla firm
  235 tematów
Ostatnio dodane tematy
Popularne tematy
Ostatnio dodane tematy
Popularne tematy
Ostatnio dodane tematy
Popularne tematy
Eksperci online radzą
dzisiaj, 14:33
24.11.2014 14:59
24.11.2014 12:19
21.11.2014 13:10
4.11.2014 14:43

eksperci o finansach

 • Czas potrzebny na spełnienie wszystkich formalności kredytowych w banku, oraz oczekiwania na decyzję kredytodawcy, zależą m.in. od typu kredytu.
  27.11.2014
 • Plany oszczędnościowe firm często ograniczają się do redukcji kadrowej. Skuteczny menedżer powinien wiedzieć, gdzie w budżecie firmowym...
  27.11.2014
 • Osoby, które założyły konta bankowe wiele lat temu, kiedy rachunki były bardzo drogie, nadal ponoszą wysokie koszty ich użytkowania....
  27.11.2014

raporty, rankingi, analizy