31.10.2008

W 2008 roku Polacy zainwestują w struktury 5 mld zł

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Produkty strukturyzowane zaliczane są do bezpiecznych inwestycji. Większość oferuje bowiem pełną ochronę kapitału. Nie oznacza to, że są całkowicie pozbawione ryzyka.

Wszystkie nazywa się produktami strukturyzowanymi, ale mogą być oferowane w różnych formach prawnych: certyfikatu, depozytu strukturyzowanego, obligacji, polisy czy funduszu inwestycyjnego. Łączy je specyficzna konstrukcja. Struktura zbudowana jest z dwóch elementów. Większa część wpłaconych przez klientów środków, np. 80 czy 90 proc., inwestowana jest w bezpieczne instrumenty, np. obligacje zerokuponowe, czyli rodzaj obligacji oferowanej po cenie niższej od nominału - z dyskontem - a wykup następuje po cenie nominalnej. Zysk z inwestycji w obligacje w okresie inwestycji (zazwyczaj od dwóch do czterech lat) ma za zadanie odbudowanie kapitału do 100 proc. To właśnie ten mechanizm pozwala zagwarantować klientom zwrot zainwestowanych środków po zakończeniu inwestycji. Kapitał jest chroniony, ale pod warunkiem, że klient wcześniej nie wycofa pieniędzy (za zerwanie lokaty przed dniem zapadalności najczęściej pobierana jest prowizja).

Opcja na zysk
Na dodatkowe zyski pracuje drugi element - wbudowany tzw. instrument pochodny, najczęściej w formie opcji. Opcja jest swego rodzaju zakładem o to, jak w przyszłości zachowa się tzw. instrument bazowy. Może nim być indeks giełdowy lub kilka indeksów, akcje spółek, fundusze inwestycyjne, waluty czy surowce. Dzisiejszy globalny rynek finansowy daje w tym zakresie niemal nieograniczone możliwości. Inaczej niż w przypadku klasycznych inwestycji, można zakładać się zarówno o to, że instrument bazowy wzrośnie, ale również o to, że straci na wartości. Potencjalny zysk zależeć będzie od tego, czy przyjęta strategia inwestycyjna, a więc zachowanie się instrumentu bazowego, zostanie zrealizowana.

Jak zainwestować
Produkty strukturyzowane - oferowane przez banki, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych - dostępne są tylko w okresie subskrypcji (zazwyczaj przez kilka tygodni). Niektóre produkty, np. w formie certyfikatów i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, mogą być później notowane na giełdzie. Oznacza to, że można w nie zainwestować również po okresie subskrypcji.
Na większość oferowanych produktów strukturyzowanych wymagana jest wpłata 5 tys. zł, ale często trzeba dysponować większymi oszczędnościami. Wysokość wpłaty zależy przede wszystkich od tego, do jakiej grupy klientów dystrybutor kieruje swoją ofertę. Jeśli jest to duży bank detaliczny, wówczas minimalna wpłata nie powinna być wysoka. W przypadku klientów private banking może sięgać nawet 200 tys. zł.

Ryzyko istnieje
Z założenia produkty strukturyzowane powinny przynosić wyższe stopy zwrotu niż lokaty bankowe. Za wyższe profity płacimy jednak cenę nieco wyższego ryzyka inwestycyjnego, ale i tak jest ono ograniczone. W przypadku produktów ze 100-proc. gwarancją kapitału ryzykiem jest tak naprawdę inflacja, która w ciągu trzech czy czterech lat trwania lokaty obniży realną wartość wpłaconego kapitału. Wyższym ryzykiem obarczone są produkty z częściową, np. 80-proc. ochroną kapitału. W sytuacji, gdy strategia inwestycyjna nie zostanie zrealizowana, trzeba się bowiem liczyć ze stratą.
Klienci ponoszą też ryzyko emitenta produktu, którym jest najczęściej zagraniczny bank inwestycyjny. Jeżeli bank, który jest gwarantem emisji, upadłby, wówczas klient ponosi ryzyko utraty zainwestowanych środków. Certyfikat, który kupuje, jest bowiem związany z ryzykiem kredytowym emitenta. Zawsze warto więc zwracać uwagę na to, jaki bank jest emitentem certyfikatu, jaki jest jego rating czy osiągane wyniki finansowe.

Rynek struktur
Szacuje się, że w krajach rozwiniętych wartość rynku produktów strukturyzowanych na koniec 2007 roku, pod względem ulokowanych środków, wynosiła 800 mld euro. Analitycy prognozują (dane BZ WBK), że na koniec 2008 roku globalny rynek tych produktów osiągnie wartość 1 bln euro. W Polsce struktury należą jeszcze do nowinek finansowych. Według stanu na koniec maja 2008 roku, od pierwszej emisji zrealizowano ogółem 365 ofert produktów strukturyzowanych o wartości 10,7 mld zł. Szacuje się, że w 2008 roku wartość sprzedaży tych produktów wyniesie 4-5 mld zł.

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE (aktualnie w sprzedaży)

Okres inwestycji 2 lata

Dystrybutor

Nazwa produktu

Poziom ochrony kapitału

Opłaty wstępne

Forma prawna

Minimalna wpłata

Subskrypcja

MultiBank

Lokata Solar

100 proc.

0 proc.

Lokata inwestycyjna

5 tys. zł

do 12 listopada

Fortis Bank

Fortis L Fix Everest*

do 100 proc.**

2,5 proc.

Fundusz inwestycyjny

5 tys. zł

do 28 listopada

* Inwestycja może zakończyć się warunkowo już po 6 miesiącach.
** Jeżeli po 2 latach poziom indeksu nadal znajdować się będzie poniżej swojej wartości początkowej, klient odzyska 100 proc. wpłaconego kapitału, ale pod warunkiem, że w ciągu dwuletniego okresu inwestycji indeks nie spadnie więcej niż o 30 proc. wartości początkowej.

Okres inwestycji 3 lata

Dystrybutor

Nazwa produktu

Poziom ochrony kapitału

Opłaty wstępne

Forma prawna

Minimalna wpłata

Subskrypcja

Deutsche Bank PBC

Express db WIG20*

do 100 proc.**

Brak

Certyfikat strukturyzowany

100 zł

do 7 listopada

DnB Nord

NORDeko

100 proc.

Brak

Obligacja strukturyzowana

2 tys. zł

do 24 listopada

KBC TFI

KBC Premia Plus II FIZ

100 proc.

2,3-2,9 proc.

Fundusz inwestycyjny

1 tys. zł

do 28 listopada

* Inwestycja może zakończyć się warunkowo już po 12 miesiącach.
** Jeżeli po trzech latach inwestycji indeks WIG20 będzie miał niższą wartość niż w dniu emisji, klient odzyska 100 proc. wpłaconego kapitału, ale pod warunkiem, że przez cały okres inwestycji indeks nie będzie notowany poniżej poziomu 70 proc. wartości indeksu z dnia emisji.

Okres inwestycji 3,5 roku

Dystrybutor

Nazwa produktu

Poziom ochrony kapitału

Opłaty wstępne

Forma prawna

Minimalna wpłata

Subskrypcja

Bank Zachodni WBK

Indeks Platinum

100 proc.

brak

Polisa inwestycyjna

3 tys. zł

do 14 listopada

Okres inwestycji 4 lata

Dystrybutor

Nazwa produktu

Poziom ochrony kapitału

Opłaty wstępne

Forma prawna

Minimalna wpłata

Subskrypcja

Wealth Solutions

Sprint III*

100 proc.

brak**

Polisa inwestycyjna

10 tys. zł

do 14 listopada

* Inwestycja może zakończyć się warunkowo już po 12 miesiącach.
** Przy przystąpieniu do lokaty za pośrednictwem kanału online
Źródło: Comperia.pl

Maciej Bednarek
Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (31.10.2008).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2760 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora

Zobacz dyskusje na forum