Skrót oferty

Bank BPS World MasterCard

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
10.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
56 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty zwykła 
Organizacja płatnicza MasterCard 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 2500 do 50000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 56 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %
Koszt przyznania karty 0.00 PLN Brak opłaty za wydanie karty. Wznowienie karty: 25 zł.
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 150.00 PLN Opłata za obsługę karty - obecnie trwa promocja "Karta za 0 PLN" i każdy, kto zawnioskuje o kartę do końca 31 marca 2018r. będzie zwolniony z opłaty za kartę w pierwszym roku jej użytkowania. W kolejnych latach opłata będzie pobierana zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą opłat i prowizji: opłata zostanie pobrana po 2 latach użytkowania karty, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi:


- mniej niż 25 000 zł rocznie 150 zł


- co najmniej 25 000 zł rocznie 0 zł
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 3% min. 30 zł 
Prowizja za wypłatę gotówki 4% min. 10 zł 
Koszt ubezpieczenia karty 0 zł  Podstawowy pakiet ubezpieczeniowy jest obowiązkowy i obejmuje ochronę przed nieuprawnionym użyciem karty oraz ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu, ubezpieczenie zakupionego towaru, ubezpieczenie mienia.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 48 godzin W przypadku utraty lub kradzieży karty odpowiedzialność Kredytobiorcy za transakcje dokonane przy użyciu karty:


1) do dnia zgłoszenia jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość w złotych polskich 150 EUR lub 50 EUR w przypadku transakcji zbliżeniowych;


2) po dokonaniu zgłoszenia jest wyłączona;


3) jest pełna, jeżeli Kredytobiorca/Użytkownik karty, wskutek rażącego niedbalstwa, naruszył co najmniej jeden z obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 2 lub § 5 ust. 4, doprowadzając przez to do nieautoryzowanej transakcji.
Dzień spłaty zadłużenia NIE  Dzień spłaty zadłużenia podawany jest na miesięcznym wyciągu. Dzień ten przypada 21 dni po dniu rozliczeniowym, a spłata dotyczy poprzedniego cyklu rozliczeniowego. Jeżeli dzień spłaty przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wówczas za dzień spłaty przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.
Dodatkowe usługi Bezpłatne ubezpieczenie, możliwość automatycznej spłaty zadłużenia z konta; możliwość rozkładania transakcji na raty. Do wydania karty nie jest wymagane posiadanie konta osobistego w Banku BPS.

Dodatkowe informacje

  • Możliwość rozłożenia zadłużenia na niższe raty
  • Wysoka prowizja za wypłaty z bankomatów
  • Możliwość dokonywania przelewów z karty
  • Wymagany dochód na poziomie 865 zł
Ocena klientów