Skrót oferty

AGIO Kapitał (PLN)

Wartość jednostki:
-  /
 bieżąca
Stopa zwrotu:
 % /
 1 miesiąc
Stopa zwrotu PLN:
 % /
 1 miesiąc
Fundusze inwestycyjne
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Kategoria funduszu Fundusze obligacyjne 
Zarządzający Adam Dakowicz 
Agent transferowy ProService Agent Transferowy 
Data wyceny 2009-07-09 
Wartość jednostki
Waluta wyceny PLN 
Stopa zwrotu
Stopa zwrotu PLN
Wskaźnik ryzyka   niski 
Minimalna pierwsza wpłata 5 000,00 PLN 
Minimalne kolejna wpłata 5 000,00 PLN 
Polityka inwestycyjna   Fundusz będzie dążył do osiągania stabilnych zysków przy jednoczesnej ochronie powierzonego kapitału. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu lokując Aktywa Subfunduszu głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP - od 66% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, a także korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu.
Zasięg geograficzny  
Benchmark  
Dla kogo przeznaczony jest fundusz? Subfundusz rekomendowany klientom oczeku­jącym stóp zwrotu wyższych niż w przypadku lokat bankowych czy tradycyjnych funduszy obligacyjnych przy jednoczesnej akceptacji niewielkiego ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz polecany podmiotom prawnym w ramach inwestycji nadwyżek fnansowych w horyzoncie powyżej 12 miesięcy. 
Opłata za zarządzanie 1.50% 

Dodatkowe informacje

Ocena klientów
Fundusze inwestycyjne