Skrót oferty

WIOF Global Emerging Markets Bond Fund B (USD)

Wartość jednostki:
-  /
 bieżąca
Stopa zwrotu:
 % /
 1 miesiąc
Stopa zwrotu PLN:
 % /
 1 miesiąc
Fundusze inwestycyjne
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Kategoria funduszu Fundusze obligacyjne 
Zarządzający Citadele Asset Management 
Agent transferowy ProService Agent Transferowy 
Data wyceny 2007-06-11 
Wartość jednostki
Waluta wyceny USD 
Stopa zwrotu
Stopa zwrotu PLN
Wskaźnik ryzyka   niski 
Minimalna pierwsza wpłata 1 000,00 PLN 
Minimalne kolejna wpłata 1 000,00 PLN 
Polityka inwestycyjna   Inwestowanie ma na celu maksymalizację całkowitego zwrotu z inwestycji składającego się z kombinacji zysków z oprocentowania, aprecjacji kapitału i zysków walutowych poprzez inwestycje w portfel dłużnych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu wydanych lub gwarantowanych przez rządy, spółki i inne podmioty krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) ? Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kirgizji i Mołdawii. Subfundusz stara się uzyskać zwroty, które są istotnie wyższe niż w tradycyjnych funduszach ze stałymi dochodami. Subfundusz zasadniczo dokonuje inwestycji w walutach lokalnych, ale także wyszukuje możliwości inwestycyjne w walutach ?twardych?, takich jak USD, EUR czy JPY. Ryzyka związane z walutami obcymi mogą być zabezpieczone w całości lub w części w EUR według uznania Menedżera Inwestycyjnego. Subfundusz ten może także inwestować w krajowe fundusze zamknięte lub otwarte, które zasadniczo inwestują w taki sam typ papierów wartościowych, jak opisane powyżej. Subfundusz może inwestować maksymalnie do 25% swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty rynku pieniężnego poza regionem WNP.
Zasięg geograficzny  
Benchmark  
Dla kogo przeznaczony jest fundusz? Subfundusz jest odpowiedni dla inwestorów ze średnioterminowym horyzontem, którzy chcieliby inwestować w szybko rozwijającym się regionie WNP oraz którzy są gotowi zaakceptować wyższe ryzyko niż w tradycyjnych funduszach obligacji. W szeroko zdywersyfikowanym portfelu inwestora Subfundusz jest odpowiedni jako swojego rodzaju domieszka inwestycyjna. 
Opłata za zarządzanie 1,9500 

Dodatkowe informacje

Ocena klientów
Fundusze inwestycyjne