Skrót oferty

WIOF Global Emerging Markets Bond Fund B (PLN)

Wartość jednostki:
-  /
 bieżąca
Stopa zwrotu:
 % /
 1 miesiąc
Stopa zwrotu PLN:
 % /
 1 miesiąc
Fundusze inwestycyjne
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Kategoria funduszu Fundusze obligacyjne 
Zarządzający Citadele Asset Management 
Agent transferowy ProService Agent Transferowy 
Data wyceny 2007-06-11 
Wartość jednostki
Waluta wyceny PLN 
Stopa zwrotu
Stopa zwrotu PLN
Wskaźnik ryzyka   niski 
Minimalna pierwsza wpłata 1 000,00 PLN 
Minimalne kolejna wpłata 1 000,00 PLN 
Polityka inwestycyjna   Celem inwestycyjnym jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji, na który składa się przychód z tytułu odsetek, wzrost wartości kapitału i zyski walutowe. Cel osiąga, inwestując w portfel papierów dłużnych o stałym i zmiennym oprocentowaniu i obligacje emitowane lub gwarantowane przez rządy, przedsiębiorstwa i inne podmioty krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kirgistanu i Mołdawii.
Subfundusz dąży do uzyskania zwrotów istotnie wyższych od tradycyjnych funduszy o stałym dochodzie. Subfundusz przede wszystkim zaciąga zobowiązania w walutach danych krajów, ale poszukuje również szans inwestycyjnych w twardej walucie, na przykład w USD, EUR czy JPY. Zaangażowanie w inwestycje w walutach obcych można w pełni lub częściowo zabezpieczyć w odniesieniu do EUR, według uznania spółki zarządzającej inwestycjami.
Ten Sunfundusz może również inwestować w otwarte i zamknięte fundusze krajowe, które inwestują przede wszystkim w opisany powyżej rodzaj papierów wartościowych, o ile nie więcej niż 10% łącznych aktywów Subfunduszu zostanie zainwestowane w jednostki innych przedsięwzięć zbiorowego inwestowania. Subfundusz może inwestować do 25% swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym dochodzie oraz instrumenty rynku pieniężnego poza regionem WNP.
Zasięg geograficzny  
Benchmark  
Dla kogo przeznaczony jest fundusz? Subfundusz jest odpowiedni dla inwestorów ze średnioterminowym horyzontem, którzy chcieliby inwestować w szybko rozwijającym się regionie WNP oraz którzy są gotowi zaakceptować wyższe ryzyko niż w tradycyjnych funduszach obligacji. W szeroko zdywersyfikowanym portfelu inwestora Subfundusz jest odpowiedni jako swojego rodzaju domieszka inwestycyjna. 
Opłata za zarządzanie 1,95% 

Dodatkowe informacje

Ocena klientów
Fundusze inwestycyjne