Nieruchomość

Nieruchomość

Zgodnie z kodeksem cywilnym, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Dokumentem stwierdzającym wyodrębnienie nieruchomości jest prawo własności. Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Rodzaje nieruchomości

Wyróżnia się kilka rodzajów nieruchomości. Istnieją nieruchomości gruntowe, które dzielą się na grunty rolne i nierolne. Nieruchomości rolne są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Nieruchomość gruntowa może składać się z kilku działek niesąsiadujących ze sobą, ale wpisanych w jednej księdze wieczystej.

Nieruchomości budynkowe to z kolei budynki trwale związane z danym gruntem, ale niestanowiące jego części składowej. Nieruchomość budynkowa jest odrębną rzeczą, odrębnym przedmiotem własności. Pojęcie nieruchomości budynkowej ma zastosowanie w przypadku użytkowania wieczystego, gdy grunt na którym został wzniesiony budynek należy np. do jednostki samorządu terytorialnego albo Skarbu Państwa.

Nieruchomość lokalowa to natomiast nieruchomość stanowiącą odrębny przedmiot własności, wyodręniony z nieruchomości budynkowej lub gruntowej. Najprostszy bodaj przykład nieruchomości lokalowych to mieszkania wyodrębnione w bloku mieszkalnym. Każda nieruchomość lokalowa ma własną księgę wieczystą. Grunt na którym stoi blok, oraz części z których korzysta każdy mieszkaniec (np. korytarze) stanowią nieruchomość wspólną, której przymusowymi współwłaścicielami są właściciele poszczególnych lokali.

Podatek od nieruchomości

Każdy właściciel nieruchomości musi regulować podatek od nieruchomości. Jego wysokość ściśle zależy od powierzchni nieruchomości. Różne stawki podatku od jednego metra kwadratowego należą się od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i innych gruntów, budynków mieszkalnych, budynków pod działalność gospodarczą, budowli itp.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Co to jest i jak wygląda księga wieczysta?
Polski ustrój ksiąg wieczystych funkcjonuje na zasadzie systemu realnego. Księga wieczysta to dokument sporządzany oddzielnie dla każdej wyodrębnionej nieruchomości. Dana nieruchomość może posiadać przy tym tylko jedną księgę wieczystą. Dokument pozwala nie tylko na sprawdzenie aktualnego stanu właścicielskiego nieruchomości, ale i prześledzenie jej historii od początku założenia dla niej księgi wieczystej.
Klucze za długi. KNF chce zmian w kredytach hipotecznych
Już niedługo będzie wystarczyło przenieść na rzecz banku prawo własności mieszkania lub domu obciążonego hipoteką, żeby całkowicie pozbyć się zadłużenia. To rewolucyjna zmiana w stosunku do aktualnie obowiązującego w Polsce prawa. Teraz nawet jeśli bank przejmie nieruchomość, dłużnik nadal jest zobowiązany do spłaty kredytu.