PKO Bank Polski Kredyt inwestycyjny MSP

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: 20 000 000 zł, okres kredytowania: 12 miesiąc

Kredyt

20 000 000 zł

Marża

2.20 %

Prowizja

1.50 %

Ocena klientów
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Opis oferty

Maksymalna kwota kredytu

Rozwiń

Negocjowana

Wysokość kredytu ustalana indywidualnie w zaleznosci od potrzeb klienta związanych z realizowana inwestycją, nie więcej niż:

1)  90 % wartości netto/brutto przedsięwzięć inwestycyjnych zakupowych nie związanych z finansowaniem nieruchomości,

2)  80 % wartości netto/brutto pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym związanych z finansowaniem nieruchomości lub realizowanych przez podmioty nowoutworzone,

Ponadto dla kredytów przeznaczonych:

1) w całości na finansowanie spłaty zadłużenia - kwota nie może być wyższa niż kwota zadłużenia pozostającego do spłaty albo
2) na spłatę pożyczek finansujących potrzeby inwestycyjne maks. kwota nie może być wyższa niż 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu przy czym spełnione muszą być warunki określone powyżej

Minimalny okres prowadzenia firmy

 

0 miesięcy

Przeznaczenie kredytu

Rozwiń

Kredyt inwestycyjny MSP może być przeznaczony na:

1) finansowanie albo refinansowanie zakupu:

a) gruntów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej albo rolniczej,

b) budynków i lokali, w tym spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, o ile zostaną przeznaczone na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

c) maszyn i urządzeń,

d) środków transportu,

e) innych środków trwałych, znajdujących się w powszechnym obrocie, w tym elementów wyposażenia przedsiębiorstwa,

f) wartości niematerialnych i prawnych np. licencji, patentów i innych praw majątkowych warunkujących realizację inwestycji lub prowadzenie działalności gospodarczej,

2) finansowanie remont lub adaptację nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej,

3) spłaty kredytów inwestycyjnych w innym banku,

4) finansowanie budowy lub modernizacji nieruchomości,

5) finansowanie pierwszego wyposażenia w środki obrotowe niezbędne do uruchomienia działalności w powiązaniu z równoczesnym finansowaniem środków trwałych,

6) finansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych klienta, w szczególności wynikających z:
a) obowiązku pokrycia płatności z tytułu akredytywy dokumentowej otwartej w związku z realizowana inwestycją,

b) nabycia akcji lub udziałów spółki prawa handlowego,

7) spłata zadłużenia z tytułu pożyczek zaciągniętych przez przedsiębiorców od osób fizycznych lub osób prawnych finansujących potrzeby inwestycyjne,Przy czym refinansowaniu podlegają wydatki związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych poniesionych przez klienta w całości lub części ze środków własnych i zakończonych nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt

Jednostki mogące skorzystać z kredytu

Rozwiń

Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarcze, Spółki osobowe, spółki kapitałowe oraz rolników indywidualnych prowadzących działalność rolniczą w formie:

a) indywidualnych gospodarstw rolnych,

b) działów specjalnych produkcji rolnej

Dodatkowe informacje

Podstawa przyznania kredytu

Rozwiń

Zaświadczenie

Brak wymogu dostarczania zaświadczeń przez klientów banku, którzy opłacają z rachunku bieżącego BP składki ZUS, US;

W pozostałych przypadkach zaświadczenie jest obowiązkowe;

Wymagany biznes plan dla zaangażowań powyżej 3 mln zł i nowo powstałych firm

Zabezpieczenie kredytu

Rozwiń

Tak

Na zabezpieczenie kredytu mogą być przyjmowane wszystkie formy zabezpieczeń, zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia wierzytelności Banku.


W przypadku kredytów inwestycyjnych MSP przeznaczonych na: finansowanie nabycia nieruchomości lub budowę, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, remont, adaptację lub modernizację nieruchomości - wykorzystywanej do wykonywania działalności gospodarczej oraz spłatę pożyczek zaciągniętych przez przedsiębiorców od osób fizycznych i osób prawnych finansującej potrzeby inwestycyjne wymaganym zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości (przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nie jest wymagany w przypadku nieruchomości gruntowych)

Odnawialny

 

Nie

Ubezpieczenie kredytu

 

Nie

Forma prowadzenia rozliczeń z US

Rozwiń

Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z US

Koszty kredytu

Minimalna marża banku

 

2.20 %

Oprocentowanie nominalne

 

3.99 %

Oprocentowanie rzeczywiste

 

4.06 %

Miesięczna rata

 

1 733 167 zł

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

 

0 zł

Prowizja przygotowawcza

Rozwiń

300 000 zł

prowizja za udzielenie kredytu: od 1,5%

Prowizja od niewykorzystanych środków

Rozwiń

0.01 %

Prowizja wynosi 0,006% dziennie;


Prowizję pobiera się za każdy dzień niewykorzystania, od dnia faktycznego postawienia kredytu lub transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub transzy włącznie albo do dnia złożenia przez klienta rezygnacji z wykorzystania kredytu lub pożyczki lub transzy

Wcześniejsza spłata

 

2.00 %

Komentarze

stawka referencyjna + marża banku od 2,20 p.p. przy czym wysokość marży jest uzależniona od wyników dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz zabezpieczenia

Plusy oferty

  • Możliwa jest karencja w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji.
  • Dla kredytów do 500 tys. zł istnieje możliwość udzielenia kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych.
  • Możliwość zabezpieczenia kredytu gwarancją de minimis, gwarancją COSME albo FG POIR

Minusy oferty

  • Brak wyróżniających się minusów
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.