FRA

FRA

Forward Rate Agreement (FRA) to umowa pomiędzy dwoma kontrahentami (np. między klientem korporacyjnym a bankiem), w której ustalają oni wysokość stopy procentowej, która będzie obowiązywała w przyszłości dla danej transakcji (np. depozytu, kredytu), dla danej kwoty i okresu. Jest to więc instrument pochodny mający na celu zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych (tzw. ryzyko stopy procentowej).

Kontrakt Forward Rate Agreement ma charakter nierzeczywisty. Oznacza to, iż w jego ramach nie występują żadne fizyczne przepływy strumieni pieniężnych. Kontrakt FRA rozliczany jest wartością netto, czyli kwotą będącą różnicą pomiędzy stopą procentową kontraktu i stawką referencyjną.

Pozycja krótka i długa we FRA

W kontraktach FRA wyróżnia się tzw. pozycję długą i pozycję krótką. W pozycji długiej otrzymuje się przepływ wyliczony na podstawie aktualnej stopy referencyjnej w zamian za przepływ według stałej stopy kontraktu. Pozycja krótka jest pozycją odwrotną - otrzymuje się przepływ stały w zamian za stopę zmienną.

Dla kogo FRA w banku?

Forward Rate Agreement może okazać się dobrym rozwiązaniem np. dla kredytobiorcy, który obawia się wzrostu stóp procentowych, a przez to wzrostu kosztu kredytu. Wówczas zabezpieczyć się może kupnem kontraktu FRA. Z drugiej strony, z FRA może skorzystać także inwestor, który boi się spadku rentowności swojej inwestycji wskutek obniżenia się stóp procentowych. W takich przypadkach inwestor powinien dokonać sprzedaży kontraktu FRA.

Warto pamiętać, że transakcje FRA wiążą się ze sporym ryzykiem, związanym m.in. z nieprawidłowymi przewidywaniami kontrahenta co do zmian stóp procentowych. Zaletami z kolei są m.in. możliwość zabezpieczenia się przez zmianami stóp procentowych czy możliwość dobrej projekcji wyniku finansowego.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Presja inflacyjna rośnie, ale RPP stóp procentowych nie zmieni
Mimo rosnącej wewnętrznej presji inflacyjnej i osłabieniu złotego RPP prawdopodobnie nie podniesie stóp procentowych do końca kadencji - oznajmił w rozmowie z PAP Biznes członek RPP Kamil Zubelewicz. To zła wiadomość nie tylko dla oszczędzających. Zapoczątkowany wzrost cen towarów i usług odbije się na kieszeni każdego Kowalskiego.
W Banku Pocztowym zaopatrzysz się w terminal eService
Bank Pocztowy i eService podjęły współpracę w zakresie sprzedaży terminali płatniczych. Na mocy umowy zawartej 26 kwietnia 2019 r. przedsiębiorcy będą mogli nabyć potrzebne urządzenia w placówkach Banku Pocztowego.
IT W BANKOWOŚCI GigaCon 2019
16 maja | Warszawa
Entuzjaści cyberbezpieczeństwa i eksperci IT security mają okazję do spotkania się i wymiany doświadczeń!
10 kwietnia w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Kongresu Bezpieczeństwa Sieci. Jak zwykle będzie to okazja do poszerzenia wiedzy, nawiązania nowych kontaktów i być może ciekawych inicjatyw :)
Nowelizacja Mieszkania Plus: rząd poszerza listę gruntów pod budowę osiedli
Rząd powiększy bank ziemi Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN), tworzony na potrzeby programu Mieszkanie Plus. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o KZN.