Regulamin forum

 

Regulamin korzystania z forum Comperia.pl

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne
Rozdział II. Rodzaj i zakres świadczonych usług
Rozdział III. Warunki świadczenia Usług
Rozdział IV. Rejestracja konta na forum
Rozdział V. Konto użytkownika
Rozdział VI. Treści na forum
Rozdział VII. Postępowanie reklamacyjne
Rozdział VIII. Partnerzy
Rozdział IX. Ochrona danych osobowych
Rozdział X. Prawa autorskie
Rozdział XI. Postanowienia końcowe

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 
 1. Właścicielem forum Comperia.pl ("Forum") jest spółka Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym - rejestrowym pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 351 178,80 złotych ("Spółka"), adres e - mail: biuro@comperia.pl.
 2. Niniejszy Regulamin korzystania z Forum ("Regulamin") określa zasady nieodpłatnego korzystania z Forum oraz zasady na nim panujące.
 3. Forum jest stroną internetową służącą do wymiany poglądów i opinii na temat produktów finansowych i ubezpieczeniowych dostępnych w bankach oraz ofert gsm dostępnych na polskim rynku. Swoim Użytkownikom Forum umożliwia nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi Użytkownikami w celu wymiany informacji związanych z produktami finansowymi, ubezpieczeniowymi, produktami gsm oraz zamieszczanie i publikowanie treści.
 4. Użytkownik jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z dostępnych jej usług forum. Za Użytkownika uważa się również każdą osobę, która nie przeszła procesu rejestracji konta na Forum. Brak procedury rejestracyjnej nie wyklucza Użytkownika z przestrzegania Regulaminu.
 5. Użytkownik zarejestrowany to użytkownik, który pomyślnie przeszedł proces rejestracji swojego konta na forum.
 6. Wizytówka Użytkownika to zbiór informacji, danych i innych elementów opisujących osobę danego Użytkownika, zawierający m.in. dane osobowe i kontaktowe tego Użytkownika. Dane te są przekazywane dobrowolnie przez Użytkownika i prezentowane na Forum.
 7. Administrator forum to osoba, która reprezentując Spółkę, zajmuje się administrowaniem treściami na Forum i zarządzaniem kontami Użytkowników w ramach określonych w Regulaminie.
 

Rozdział II. Rodzaj i zakres świadczonych usług

 

Forum świadczy następujące usługi ("Usługi"):

 1. udostępnia Użytkownikom treści na wszystkich stronach Forum, również za pośrednictwem powiadomień z Forum, oraz informacje handlowe;
 2. umożliwia stworzenie konta Użytkownika z jego funkcjonalnościami, w szczególności: możliwością zamieszczania i wyszukiwania treści na Forum; wysyłania i odbierania wiadomości na Forum; stworzenia profilu użytkownika i profilu eksperta;
 3. umożliwia emisję materiałów marketingowych na Portalu.
 

Rozdział III. Warunki świadczenia Usług

 
 1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Spółkę wymaga:
  • połączenia z siecią Internet;
  • posiadania przez Użytkownika przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na Forum. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług.
 3. Spółka dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 

Rozdział IV. Rejestracja konta na forum

 
 1. Rejestracja konta na forum jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Warunkiem koniecznym przy rejestracji jest podanie: nazwy użytkownika, adresu e-mail i sformułowanie hasła. Użytkownik ma również możliwość rejestracji konta przez serwisy społecznościowe: Facebook i Google+.
 3. Na jeden adres e-mail może być założone jedno konto.
 4. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich edycji i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się na adres e-mail: forum@comperia.pl.
 5. Rejestrując konto na forum Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Administratora forum drogą e-mailową.
 6. Rejestrując konto na forum Użytkownik akceptuje Regulamin forum i zobowiązuje się tym samym do zapoznania z jego treścią oraz przestrzegania jego zasad. Użytkownik wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z tymże Regulaminem.
 7. Rejestrując konto na forum Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Administratora forum na adres e-mail podany przy rejestracji konta na Forum oraz ich kopii na skrzynkę odbiorczą stworzoną mu w ramach Forum.
 

Rozdział V. Konto użytkownika

 
 1. W wyniku przejścia procesu rejestracji powstaje konto Użytkownika.
 2. W ramach konta powstaje Wizytówka Użytkownika. Różni się ona w zależności od rodzaju utworzonego na Forum konta.
 3. Wizytówka Użytkownika zawiera dane wprowadzone przez Użytkownika do zakładki "Edycja profilu". Tam również Użytkownik ma możliwość ich edycji.
 4. Dane wprowadzone przez Użytkownika do zakładki "Edycja profilu" nie mogą być niestosowne, prowokujące, wulgarne ani w żaden inny sposób naruszać dobra osób trzecich.
 5. Administrator forum zastrzega sobie prawo do usuwania konta Użytkownika w przypadku gdy nie spełnia ono wymogów Regulaminu.
 

Rozdział VI. Treści na forum

 
 1. Warunkiem zamieszczania przez Użytkownika treści na Forum jest zarejestrowanie konta (w przypadku treści dodawanych w ramach nowego tematu) lub zaakceptowanie Regulaminu forum i Regulaminu serwisu Comperia.pl (w przypadku treści dodawanych w ramach odpowiedzi).
 2. Umieszczane przez Użytkownika na Forum treści powinny mieć charakter merytoryczny, tj. być w możliwie maksymalny sposób związane z tematyką Forum, przy czym Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych.
 3. Umieszczane przez Użytkownika na Forum treści nie mogą propagować treści niestosownych, wulgarnych, nagannych moralnie.
 4. Umieszczane przez Użytkownika na Forum treści nie mogą być uważane za powszechnie obraźliwe, sprzeczne z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego. Nie mogą też naruszać dobrych obyczajów ani dóbr osobistych innych osób.
 5. Nowe tematy powinny być zakładane w odpowiednich działach. Administrator forum zastrzega sobie prawo do przenoszenia tematu w przypadku, gdy Użytkownik umieścił go w niewłaściwym dziale.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum, jednak zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z Regulaminem forum.
 

Rozdział VII. Postępowanie reklamacyjne

 
 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Forum lub związaną bezpośrednio ze świadczeniem przez Spółkę Usług.
 2. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika na adres e-mail: forum@comperia.pl.
 3. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Spółka wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego w procesie rejestracji konta adres e-mail, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 

Rozdział VIII. Partnerzy

 
 1. Spółka publikuje w Portalu znaki towarowe, handlowe, firmowe, linki do innych witryn i serwisów internetowych oraz inne informacje dotyczące podmiotów współpracujących ze Spółką ("Partnerzy"), które mogą umożliwiać przejście do stron WWW Partnerów.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Spółki, za pośrednictwem Portalu.
 4. Udostępnianie informacji handlowych Partnerów Spółki, jak również świadczenie innych usług marketingowych następuje po zawarciu przez Spółkę umowy z Partnerem.
 

Rozdział IX. Ochrona danych osobowych

 
 1. Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ("Ustawa o ochronie danych"), pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji Usług ("Dane"). W celu realizacji Ustawy o ochronie danych Spółka dokonała zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane Użytkownika przekazywane Spółce za pomocą Forum pozostają własnością Użytkownika.
 3. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul w procesie rejestracji konta Użytkownik wyraża zgodę na:
  • przetwarzanie Danych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Spółkę, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki(obligatoryjnie),
  • "przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Spółkę i jej Partnerów; na potrzeby świadczenia Usług przez Spółkę pod pojęciem "Newsletter Comperia.pl" należy rozumieć również wszelkie materiały marketingowe Spółki i jej Partnerów przesyłane Użytkownikowi drogą poczty elektronicznej (fakultatywnie)".
 4. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz o prawie dostępu do danych, ich poprawiania i usuwania.
 5. W każdym przypadku dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 

Rozdział X. Prawa autorskie

 
 1. Treści zamieszczane na Forum mogą być przez Użytkowników wykorzystywane tylko do użytku osobistego.
 2. Wykorzystanie treści, o których mowa w punkcie 1. tego Rozdziału do innych celów niż do użytku osobistego, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnego, pisemnego zezwolenia ze strony Spółki, w zakresie określonym przez Spółkę w tym zezwoleniu. W celu uzyskania zgody należy przesłać taką prośbę na adres e-mail: forum@comperia.pl
 3. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody Spółki na zasadach ogólnych.
 

Rozdział XI. Postanowienia końcowe

 
 1. Korzystanie z Forum podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników sieci Internet, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 2. Wszelkie informacje zamieszczane przez Użytkowników na Forum nie powinny być w żadnym zakresie traktowane jako czynności doradztwa finansowego czy ubezpieczeniowego. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zamieszczanych na Forum.
 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować upomnieniami lub blokadą konta.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem należy stosować się do zaleceń Administratora forum.
 5. Spółka zachowuje prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu Regulaminu w witrynie WWW Forum pod adresem https://www.comperia.pl/forum.html.
 6. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące funkcjonowania Forum i korzystania z niego prosimy kierować na adres e-mail: forum@comperia.pl.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Forum.
 8. Termin obowiązywania niniejszego Regulaminu jest nieoznaczony.