2009-08-13 00:00:00

Sprawdź czy bank chroni twoją prywatność!

COMPERIA RADZI Nasze dane osobowe: nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu - do czego i w jaki sposób wykorzystują je banki? Czy nasze dane są bezpieczne? W jaki sposób możemy kontrolować to, co się z nimi dzieje? Czy banki wystarczająco dobrze chronią naszą prywatność? Sprawdź swoje prawa!

Nie lubimy, gdy ktoś posiada i przetwarza nasze dane osobowe. Boimy się zostawić poufne informacje w oddziale banku, nie mówiąc już o przesłaniu ich za pośrednictwem Internetu. W kontaktach z bankami i innymi instytucjami finansowymi jest to jednak nieuniknione. Czy nasze obawy są uzasadnione? Warto wiedzieć, że prawo jest po naszej stronie.

Prawo definiuje prywatność
Prywatność jest pojęciem abstrakcyjnym, dlatego trudno jest określić jej granice. To co dla jednej osoby jest w zupełności normalne, dla drugiej będzie naruszeniem jej prywatności. Najogólniej ujmując tę kwestię, prywatność można określić jako prawo do kontroli informacji o samym sobie. To, co wiemy, a czym nie chcemy dzielić się z innymi.

Prawo do prywatności jest w Polsce konstytucyjnie zagwarantowane każdej osobie (art.47). Ponadto, podlega ona także ochronie na poziomie dóbr osobistych. Mówi o tym kodeks cywilny (art. 23 i 24). Na tej podstawie, każdy z nas może wystąpić na drogę sądową, jeżeli tylko czuje się pokrzywdzony działalnością innej osoby, zarówno fizycznej, jak i prawnej. Naruszeniem prywatności będzie na przykład podanie do wiadomości publicznej przez bank lub spółdzielnię mieszkaniową informacji o wysokości naszego zadłużenia. Jest to informacja, którą większość z pewnością nie zechce dzielić się z osobami postronnymi.

Tylko tyle, na ile pozwalsz
Ochrona prywatności na poziomie dóbr osobistych pozwala jedynie na wytoczenie sprawy o charakterze cywilnym, co zwykle wiąże się z długim okresem postępowania. Na szczęście, oprócz przepisów ogólnych, pośrednio ochronę prywatności gwarantuje także ustawa o ochronie danych osobowych. Pozwala ona na postępowanie administracyjne, które trwa znacznie krócej.Dane osobowe to takie, które pozwalają na identyfikację konkretnej osoby, o ile nie wymaga to nadmiernych kosztów lub czasu. Do danych osobowych zaliczamy zatem numer karty kredytowej, nazwisko, numer telefonu, numer PESEL, ale także zdjęcie oraz nagranie. Wszystko to jest chronione przez prawo. Żadna instytucja nie ma więc prawa przetwarzać tych danych niezgodnie z celem, na jaki wyraziliśmy zgodę. W sytuacji, gdy podajemy takie dane, na przykład w oddziale banku w celu założenia konta (cel operacyjny), a nie wyrazimy zgody na dostarczanie nam ofert promocyjnych (cel marketingowy), wysyłając nam ulotki reklamowe bank łamie prawo. Jest to naruszenie ustawy, a zarazem i naszej prywatności.

Kto przetwarza moje dane
Wspomniana ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na osoby przetwarzające dane (administratorów danych), takie jak banki, instytucje pośrednictwa finansowego czy sklepy internetowe, obowiązek udzielenia informacji (najwyżej raz na 6 miesięcy) o tym jakiego rodzaju dane na nasz temat posiadają, skąd je wzięły, w jakim celu są one przetwarzane i komu są udostępniane. Administratorzy danych muszą także uaktualnić na naszą prośbę dane oraz w ostateczności usunąć je z bazy, jeżeli tego zażądamy. Daje nam to znaczną kontrolę nad informacjami.

Nasze dane na sprzedaż
Administratorzy danych mogą udostępniać swoje bazy danych innym podmiotom, także odpłatnie. Może to dotyczyć na przykład przedsiębiorstw zajmujących się marketingiem bezpośrednim. Na pewno zdarzyło się każdemu z nas otrzymywać korespondencję od firm, którym nigdy nie podawaliśmy adresu. W tym wypadku możemy jednak także chronić swoje dane. Na mocy ustawy (art.25), w przypadku zbierania danych nie bezpośrednio od osób, których dotyczą, nowy administrator ma obowiązek ich o tym poinformować. Wystarczy wtedy pismo z żądaniem o usunięcie naszych danych z bazy.

Inspektor na straży
Nadzór nad odpowiednim zastosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych sprawuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Ma on możliwość kontroli wszystkich przedsiębiorstw gromadzących dane w zakresie ich odpowiedniej ochrony i przetwarzania. To także przed GIODO odbywa się wspomniane już postępowanie w trybie administracyjnym.

Polskie prawo stwarza nam dobre podstawy ochrony naszej prywatności. Najważniejsza jest jednak świadomość swoich praw oraz umiejętność ich dochodzenia. Warto uświadomić sobie, że w stosunku do prawa wszyscy jesteśmy równi, zarówno każdy z nas, jak i tak duże instytucje - banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe.

Michał Kwiatkowski
Comperia.pl

2009-08-13
Top 3 kredyty hipoteczne
Rodzaj
Kwota
Okres
lat
Pokaż
Bank
Oprocentowanie
1
3.84 %
2
3.84 %
3
3.85 %
Kredyty hipoteczne