15.02.2011, 16:31

Co to jest leasing?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Leasing jest umową posiadającą zarówno cechy umowy najmu (dzierżawy), jak i kredytu.

Sprawdź teraz najlepsze oferty leasingu!

Umowa leasingowa zapewnia uzyskanie środków inwestycyjnych w zamian za ustalony czynsz (raty leasingowe), bez konieczności ich bezpośredniego zakupu. Znaczy to mniej więcej tyle, że możesz korzystać, np. z samochodu, którego właścicielem jest ktoś inny i w zamian za wynagrodzenie, możesz go używać.
Suma opłat wynikających z umowy to co najmniej równowartość wartości początkowej. W odróżnieniu do umów najmu, w których występują stałe opłaty okresowe, w przypadku leasingu wysokość opłat leasingowych zależy od kilku czynników. Zwłaszcza wysokości opłaty wstępnej uiszczonej na początku transakcji. Najczęściej jest to od zera do 30%.

Leasing finansowy
W leasingu finansowym odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. I musi to być zawarte w umowie. Dodatkowo umowa leasingu finansowego jest zawierana na czas oznaczony a suma wszystkich opłat, pomniejszona o podatek od towarów i usług musi odpowiadać co najmniej początkowej wartości. Kosztem dla korzystające są w tym przypadku wyłącznie raty odsetkowe. W uproszczeniu jest to produkt zbliżony do umowy kredytowej. To wszystko sprawia, że po zakończeniu umowy leasingu możliwe są trzy scenariusze. Pierwszy, to gdy finansujący przenosi na korzystającego własność przedmiotu umowy. Wtedy przychodem finansującego ze sprzedaży jest pełna wartość wyrażona w umowie sprzedaży, także wtedy gdy znacznie odbiega od wartości rynkowej. Kosztem są wydatki pomniejszone o spłatę wartości początkowej. Jeśli chodzi o skutki podatkowe, to są takie same jak w przypadku leasingu operacyjnego.

W scenariuszu drugim finansujący oddaje korzystającemu przedmiot do dalszego używania. Wtedy przychodem finansującego i odpowiednio kosztem są opłaty ustalone przez strony. Także wtedy gdy znacznie różnią się od wyceny rynkowej.

W scenariuszu trzecim finansujący przenosi na osobę trzecią własność środków trwałych oraz wypłaca korzystającemu uzgodnioną kwotę.

Leasing operacyjny

Podstawowa różnicą między leasingiem finansowym a operacyjnym jest sposób rozliczania kosztów. W leasingu finansowym samochód jest uwzględniany w bilansie u korzystającego zaś kosztem tylko odsetki od raty leasingowej. Odliczać można również odpisy amortyzacyjne i koszty użytkowania, np. konserwację czy paliwo.

W przypadku leasingu operacyjnego – samochód amortyzuje leasingodawca, a raty leasingowe w całości są kosztami uzyskania przychodu dla firmy korzystającej z usługi. Do kosztów tych można zaliczyć też koszty użytkowania, opłaty manipulacyjne, prowizje i koszty użytkowania. Podatek VAT płacony i odliczany jest od każdej faktury póki nie osiągnie ustawowego limitu. Dzięki temu korzystający nie musi płacić dużej kwoty na początku umowy, jak w przypadku leasingu finansowego.

Leasing operacyjny pomaga lepiej optymalizować podatki. W przypadku obydwu leasingów po zakończeniu umowy korzystający może nabyć samochód na własność, po opłaceniu ustalonej wartości rezydualnej.

Sprawdź teraz najlepsze oferty leasingu!

Leasing operacyjny musi spełniać łącznie kilka warunków. Przede wszystkim umowa musi zostać zawarta na czas oznaczony, który musi stanowić co najmniej 40proc. normatywnego okresu amortyzacji jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne albo zostać zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości. Po drugie suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. P{O trzecie umowa musi być zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji (oczywiście podatkowej), jeżeli jej przedmiotem są podlegające amortyzacji rzeczy ruchome, wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres 10 lat jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości. I wreszcie po czwarte suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny VAT odpowiada wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oczywiście będących przedmiotem umowy. Jeżeli umowa spełnia te warunki to opłaty ustalone w tejże umowie, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu korzystania ze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych są dla korzystającego kosztem uzyskania przychodów, a przychodem dla finansującego.
 

Czytaj dalej >>

Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (15.02.2011).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2791 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora

Zobacz dyskusje na forum
Forum o kredytach
Expander - co to takiego? 28.11.2015 19:03 przez:
magda25

forum o kredytach

Forum o lokatach
Co to są fundusze hedgingowe 18.5.2015 12:19 przez:
AndrzejZ

forum o lokatach

Forum o ubezpieczeniach
Minicasco - co to jest i czy się opłaca? 1.4.2016 15:48 przez:
przemyslaw30
co to jest fundusz pozyczkowy? 14.8.2014 13:20 przez:
maaaśśślanka

forum o ubezpieczeniach

Forum finansowe dla firm
Co to właściwie jest faktoring? 10.8.2014 11:54 przez:
truskawa

forum finansowe dla firm