04.04.2014, 19:04

Tajemnice FIO, czyli o funduszach inwestycyjnych

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 1 głosów)

Tajemnice FIO, czyli o funduszach inwestycyjnych

O funduszach inwestycyjnych mówi się wiele. Jednym z nich jest FIO, czyli fundusz inwestycyjny otwarty.

Fundusze inwestycyjne otwarte stanowią grupę najbardziej popularnych funduszy. Z założenia kierowane są do niemal każdego zainteresowanego nimi inwestora. Sam inwestor dostaje w ramach nich tytuł uczestnictwa, nazywany jednostką uczestnictwa.

Co warto wiedzieć o funduszu inwestycyjnym otwartym?

Fundusz ten pozyskuje kapitał ze zbycia nieograniczonej liczby jednostek uczestnictwa. Podobnie też nieograniczone jest zwiększenie jednostek uczestnictwa. Oznacza to w praktyce, że każdy nowy uczestnik funduszu może do niego wejść w każdej chwili dzięki kupnie dowolnej liczby jednostek uczestnictwa. Może też w każdej chwili z niego wyjść, umarzając je. W pewnych sytuacjach umarzanie zbyt dużej liczby jednostek jest zawieszane. Ma to na celu ochronę interesów pozostałych członków funduszu.

Jednostek uczestnictwa w funduszu otwartym nie można sprzedawać osobom trzecim. Można je jedynie odsprzedać w obrębie funduszu, przy czym wartość aktywów netto funduszu nie może być niższa niż 2 mln zł. Stąd właśnie powstałe ograniczenia w kwestii zbycia jednostek uczestnictwa.

Na co przeznacza się pieniądze inwestorów

Pieniądze pochodzące od inwestorów lokowane są przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub też gwarantowane przez Skarb Państwa czy też Narodowy Bank Polski. Pieniądze lokowane są również w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, które są przedmiotem oferty publicznej, gdy warunki emisji lub też pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu.

Aktywa mogą być lokowane w depozytach zarówno w bankach krajowych, jak i instytucjach kredytowych. Ich termin zapadalności nie może być dłuższy niż rok. Aktywa mogą też być lokowane w instrumenty, które podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów oraz ich oszczędności. Podobnie aktywa mogą być lokowane w inne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, ale łączna wartość tych lokat nie może być wyższa niż 10 proc. wartości aktywów funduszu.

Fundusze inwestycyjne otwarte mogą również nabywać jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w innych funduszach inwestycyjnych. Zanim podejmie się decyzję o uczestnictwie w otwartym funduszu inwestycyjnym, warto dowiedzieć się więcej również o innych funduszach inwestycyjnych.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (04.04.2014).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
900 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora
Najnowsze