07.05.2015, 15:11

Kiedy skarbówka skontroluje wpływy na konto podatnika?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 7.2     / 10 (oddano 5 głosów)

Kiedy skarbówka skontroluje wpływy na konto podatnika?

Według prawa urząd skarbowy bez uzasadnionych podejrzeń wobec konkretnej osoby lub grupy osób oraz nakazu wyższej instancji lub prokuratora nie ma prawa skontrolować osoby fizycznej. W celu zapobiegania łamaniu prawa podatkowego US ma jednak możliwość przeprowadzenia kontroli bez wcześniejszego zawiadomienia. Kiedy skarbówka skontroluje wpływy pieniężne na konto bankowe podatnika?

Jakie informacje może otrzymać US?

W sytuacji, gdy dowody zgromadzone w postępowaniu podatkowym muszą być uzupełnione danymi pochodzącymi z banku, wtedy na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego bank ma obowiązek sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony postępowania w zakresie:

  • posiadanych rachunków bankowych lub oszczędnościowych, ich liczby, a także obrotów i stanu tych rachunków,
  • posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, ich liczby oraz obrotów i stanu tych rachunków,
  • zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych i umów depozytowych,
  • nabytych za pośrednictwem banków akcji lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi,
  • obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Tryb postępowania

Naczelnik urzędu skarbowego może zwrócić się do banku o udostępnienie informacji o rachunkach bankowych podatnika, ale tylko pod warunkiem, że wcześniej u danej osoby urząd skarbowy rozpoczął postępowanie podatkowe.

Sprawdź też: Kiedy bank zgłasza przelew do urzędu skarbowego?

Zanim naczelnik urzędu skarbowego zażąda od instytucji finansowej wyjawienia danych dotyczących sytuacji finansowej podatnika, musi wyczerpać tryb postępowania przewidziany w art. 183 Ordynacji podatkowej.

Procedura taka umownie nazywa się próbą polubownego uzyskania informacji objętych tajemnicą bankową. US powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do podatnika, by on sam udzielił niezbędnych informacji.

Wymagane procedury

Żądanie udostępnienia informacji finansowych od banku ma charakter sformalizowany i musi spełniać następujące procedury:

  • określać zakres żądanych informacji i termin ich przekazania,
  • wskazywać przesłanki uzasadniające konieczność uzyskania informacji będących przedmiotem żądania,
  • przedstawiać dowody potwierdzające, np. że podatnik odmówił udzielenia informacji na temat swoich finansów.

Instytucje finansowe mogą odmówić udzielenia informacji w sytuacji, gdy wniosek naczelnika US nie spełnia wymagań formalnych, określonych w Ordynacji podatkowej. Informacje, których naczelnik może żądać od banku, powinny mieć związek z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (07.05.2015).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
899 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora
Najnowsze