WARUNKI LICENCJI APLIKACJI COMPERIA ANALYTICS

§ 1 [Postanowienia ogólne i definicje]
 1. Niniejsze Warunki Licencji określają zasady korzystania przez Użytkowników z udostępnionej przez Comperia.pl poprzez sieć Internet Aplikacji Comperia Analytics, służącej do generowania danych na podstawie zgromadzonych w Bazie Danych Comperia.pl Wykresów (diagramów) zawierających analizy produktów, oraz zasady korzystania z Wykresów wygenerowanych poprzez Aplikację i Bazy Danych Comperia.pl.
 2. Użyte w Warunkach pojęcia oznaczają:
  • Warunki Licencji (Warunki) – niniejsze Warunki. Każda osoba, zanim stanie się Użytkownikiem jest zobowiązana zapoznać się z nimi, przeczytać, zrozumieć i zaakceptować. W razie wątpliwości co do treści Warunków może ona zwrócić się o wyjaśnienie do Comperia.pl lub poprosić o pomoc kompetentną osobę, np. prawnika;
  • Comperia.pl – licencjodawca Aplikacji, zwana także „Usługodawcą”, będąca właścicielem Aplikacji. Pełne dane: Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789,10 zł, adres e-mail: biuro@comperia.pl;
  • Użytkownik (Licencjobiorca) - osoba fizyczna mająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zaakceptowała niniejsze Warunki Licencji;
  • Aplikacja – aplikacja Comperia Analytics przeznaczona na komputery stacjonarne lub przenośne lub urządzenia mobilne, służące do wygenerowania Wykresu (Diagramu);
  • Wykres (Diagram) – wygenerowane poprzez Aplikację zestawienie zawierające analizę danych finansowych (porównanie lub zestawienie stóp oprocentowania lokat, stóp oprocentowania kredytów lub pożyczek, stóp procentowych NBP, obliczania rat kredytu lub pożyczki), na podstawie archiwalnych lub aktualnych danych zawartych w Bazie Danych Comperia.pl. Poprzez wygenerowanie Wykresu Użytkownik ma możliwość np. zestawienia wybranej przez siebie lokaty z innymi, porównania oprocentowania wybranych lokat ze średnim rocznym oprocentowaniem lokat, zestawienia kredytów gotówkowych hipotecznych, porównania oprocentowania kredytu do stopy procentowej NPB;
  • Baza Danych – baza danych, której właścicielem jest Comperia.pl, zawierająca aktualne i archiwalne dane na temat rozmaitych produktów finansowych, ubezpieczeniowych i innych;
  • Umowa Licencyjna – umowa na podstawie której Użytkownik korzysta z Aplikacji, zawarta z Comperia.pl poprzez akceptację Warunków Licencji;
  • Konsument – osoba fizyczna, która zawiera Umowę Licencyjną w celu bezpośrednio niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Korzystanie z Aplikacji
  • jest nieodpłatne;
  • dostępne dla każdej osoby określonej w §1 ust. 2 lit. c), pod warunkiem akceptacji i przestrzegania Warunków Licencji;
  • nie wymaga rejestracji.
§2 [Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji]
 1. Do korzystania z Aplikacji wymagane są:
  • stały dostęp do Internetu;
  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie - Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 9.0, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 28, Chrome w wersji nie mniejszej niż 39, Opera w wersji nie mniejszej niż 26.16+ lub Safari 7 MAC;
  • włączona obsługa Cookies oraz JavaScript;
  • Odpowiednio szybkie łącze o szybkości nie mniejszej niż 1 Mbit
 2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Aplikacji. Użytkownik zobowiązany jest uczynić to we własnym zakresie, korzystając z pomocy dostępnej pod adresem: https://www.comperia.pl/analytics. Treści te nie stanowią Regulaminu, a jedynie instrukcje, jak korzystać z Aplikacji
 3. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Aplikacji lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niej.
§3 [Prawa do Aplikacji, Bazy Danych i Wykresów]
 1. Comperia.pl jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw do:
  • Aplikacji (w szczególności praw autorskich na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) – dotyczy to praw do wszystkich jej elementów, kodu źródłowego itp.;
  • Bazy Danych (w szczególności na podstawie ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych);
  • Wykresów wygenerowanych poprzez Aplikację.
 2. Użytkownik uzyskuje do Aplikacji, Bazy Danych oraz Wykresów prawa tylko i wyłącznie wyraźnie przyznane mu na podstawie niniejszych Warunków Licencji.
 3. Użytkownik obowiązany jest do nienaruszania praw, o których mowa w ust. 1.
 4. Użytkownikowi wolno korzystać z Aplikacji, Bazy Danych oraz Wykresów tylko i wyłącznie w zakresie, w sposób, w miejscu i czasie określonym w Warunkach Licencji. Korzystanie w inny sposób jest równoznaczne z naruszeniem odpowiednio praw do Aplikacji, Bazy Danych lub Wykresu i będzie stanowiło naruszenie Warunków Licencji.
 5. W przypadku naruszenia Warunków Licencji, Comperia.pl ma prawo do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem środków, w tym:
  • wezwania Użytkownika do dobrowolnego zaniechania naruszeń i usunięcia jego skutków, w szczególności poprzez przywrócenie stanu poprzedniego (poprawienie kodu, usunięcie modyfikacji i przywrócenie aktywnego Odnośnika);
  • złożenia zawiadomienia do organu ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w celu ustalenia danych osobowych sprawcy;
  • dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jak i wynikających z prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, ustawy o ochronie baz danych.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność majątkową i finansową wobec Comperia.pl za naruszenie Warunków Licencji oraz praw, o których mowa w ust. 1.
§4 [Zakres Licencji]
 1. Na podstawie Umowy Licencyjnej Comperia.pl upoważnia Użytkownika do korzystania z wyżej wymienionych dóbr niematerialnych na następujących polach eksploatacji:
  • Aplikacji - wygenerowanie jednego Wykresu z wykorzystaniem danych zawartych w Bazie Danych. Użytkownik ma możliwość generowania kolejnych Wykresów, jednakże warunkiem wygenerowania kolejnego Wykresu jest każdorazowa akceptacja Warunków Licencji;
  • Bazy Danych – wykorzystanie danych zawartych w Bazie do wygenerowania jednego Wykresu;
  • Wykresu wygenerowanego poprzez Aplikację: publiczne udostępnianie Wykresu zarówno dla celów osobistych, jak i komercyjnych na warunkach określonych poniżej.
 2. Udostępnianie Wykresu może odbyć się w trojaki sposób:
  • udostępnienie za pomocą kodu HTML w dowolnym miejscu w Internecie (opcja „Udostępnij”) (z zastrzeżeniem ust. 3);
  • udostępnianie w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+, Wykop, Linkedin, Pinterest, Tumblr) (także opcja „Udostępnij”);
  • poprzez wygenerowany plik PDF zawierający Wykres.
 3. Użytkownik może udostępnić Wykres w dowolnym miejscu i czasie, z wyłączeniem:
  • stron internetowych lub innych miejsc naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje (w szczególności naruszających prawo autorskie, prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, stron o charakterze hazardowym, pornograficznym lub erotycznym;
  • treści lub w związku z treścią jakichkolwiek niezamówionych informacjach handlowych (spam).
 4. Użytkownik nie może podejmować jakichkolwiek innych działań mogących zaszkodzić Comperia.pl, naruszyć jej dobre imię, renomę, pozycję rynkową oraz działań stanowiących naruszenie dóbr osobistych lub uczciwej konkurencji.
 5. W każdym momencie, w tym w szczególności w przypadku naruszenia Warunków Licencji, Comperia.pl ma prawo wyłączyć obsługę Wykresu, usunąć go lub uniemożliwić dostęp do niego, bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika.
§5 [Działania zakazane]
 1. Zakazane są następujące działania:
  • w stosunku do Aplikacji – działania następujące: Użytkownikowi nie wolno:
   • utrwalać i zwielokrotniać Aplikacji, wytwarzać określoną techniką jej egzemplarzy, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   • obracać oryginałem Aplikacji lub egzemplarzami, na których Aplikację utrwalono, wprowadzać Aplikację lub jej egzemplarze; do obrotu, użyczać wynajmować
   • dokonywać jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym Aplikacji;
   • trwale lub czasowo zwielokrotniać Aplikację w całości lub w części jakimikolwiek środkami;
   • tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układ lub dokonywać jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji;
   • ingerować w Aplikację jak i w zasadę jej działania;
   • usuwać lub obchodzić techniczne zabezpieczenia przed dostępem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Aplikacji;
   • usuwać lub zmieniać bez upoważnienia jakichkolwiek elektronicznych informacji o prawach autorskich jak i ich właścicielu;
  • w stosunku do Bazy Danych - korzystanie w jakikolwiek inny sposób niż do wygenerowania Wykresu, w szczególności pobieranie danych i wtórne ich wykorzystanie w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości;
  • w stosunku do Wykresu – działania opisane poniżej.
 2. Każdy Wykres będzie zawierał aktywny odnośnik wskazujący na to, iż prawa do Aplikacji, Bazy Danych oraz Wykresu przysługują Comperia.pl oraz iż Wykres został wygenerowany poprzez Aplikację, z wykorzystaniem danych z Bazy Danych Comperia.pl („Odnośnik”)
 3. Odnośnik może przybierać różny kształt, formę. Decyduje o tym wyłącznie Comperia.pl. Odnośnik w szczególności może wskazywać stronę Comperia.pl lub podstronę za pośrednictwem różnych sformułowań (np. opracowała Comperia.pl, analiza Comperia.pl, źródło: Comperia.pl, Comperia.pl jest autorem i źródłem Wykresu) lub w jakikolwiek inny sposób wybrany przez Comperia.pl. Użytkownik wyraża zgodę na dowolną modyfikację treści i formy Odnośnika Comperia.pl przez comperia.pl.
 4. Bez pisemnej zgody (wyrażonej pod rygorem nieważności) zabrania się:
  • usuwania Odnośników umieszczonych na Wykresach zawartych w Comperia.pl;
  • modyfikacja kodu HTML na potrzeby własne;
  • jakiejkolwiek ingerencji w kod Wykresu (w tym kodu służącego do wygenerowania Wykresu, kodu podpisu, gdzie podlinkowane jest wyrażenie „Comperia.pl”);
  • dokonywania zmian jakichkolwiek elementów lub dodatków;
  • dezaktywacji Odnośnika (musi pozostać cały czas aktywny);
  • ukrywania Odnośnika, czynienia go nieczytelnym, utrudnienia lub uniemożliwiania dostępu do niego;
  • jakichkolwiek innych prób ukrywania, czynienia nieczytelnym lub utrudnienia albo uniemożliwienia dostępu do informacji, iż autorem i źródłem Wykresu jest Comperia.pl.
 5. Użytkownik nie ma obowiązku zamieszczania odnośnika do niniejszych Warunków Licencji.
 6. Zakazy, o których mowa w ust. 4 nie dotyczą drobnych i nieistotnych modyfikacji kodu wynikających z przyczyn nieleżących po stronie Użytkownika, o ile są one konsekwencją działania oprogramowania lub edytora tekstowego i są podyktowane wyłącznie względami technicznymi lub kompatybilności. W żadnym wypadku taka modyfikacja nie może jednak doprowadzić do usunięcia lub dezaktywacji Odnośnika. W takim wypadku Użytkownikowi nie wolno korzystać z Aplikacji, Bazy Danych i Wykresu.
§6 [Odpowiedzialność Comperia.pl]
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za możliwość wygenerowania Wykresu poprzez Aplikację.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zestawień i danych zawartych w Wykresach, sposób ich wykorzystania, oraz decyzje finansowe lub majątkowe lub brak podjęcia decyzji w następstwie korzystania z Aplikacji, w szczególności wygenerowania Wykresu (np. zawarcie umowy o lokatę, wzięcie kredytu).
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika tylko za szkodę wynikłą z winy umyślnej lub rażące niedbalstwo (co jest dopuszczalne ze względu na nieodpłatny charakter Aplikacji).
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie zdarzenia i szkody wynikłe z:
  • niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje;
  • braku możliwości dostępu do Aplikacji, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;
  • siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności);
  • niedozwolonego korzystania z Aplikacji przez Użytkownika lub inną osobę;
  • złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;
  • przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Aplikacja (np. Microsoft Windows);
  • odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;
  • w innych wypadkach określonych w Warunkach Licencji;.
  • wirusów lub Trojanów.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.
 6. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Aplikacji. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników na stronie internetowej Aplikacji, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.
 7. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Aplikacji, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Aplikacji. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Aplikacji, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Użytkownika (lucrum cessans).
 10. Comperia.pl nie będzie udzielała żadnych porad ani wskazówek Użytkownikowi co do decyzji inwestycyjnych, pożyczkowych czy kredytowych ani nie ma takiego obowiązku.
 11. Comperia nie będzie przygotowywała (przekazywała) ani nie zobowiązuje się do przygotowywania w oparciu o potrzeby i sytuację Użytkownika i przekazywania mu pisemnej lub ustnej rekomendacji dotyczącej kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczących tych instrumentów, jak i wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego instrumentów finansowego do kupna lub sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu instrumentu finansowego, ani do udzielania jakichkolwiek rekomendacji Użytkownikowi w zakresie dokonywania transakcji.
 12. Wszelkie elementy Aplikacji, Bazy Danych oraz Wykresu, w tym przedstawione w nim treści, chociażby były sporządzone z należytą starannością i według najlepszej wiedzy, mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one porady inwestycyjnej ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
§7 [Postępowanie reklamacyjne]
 1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Umowa nie jest realizowana przez Usługodawcę lub jest realizowane niezgodnie z Warunkami Licencji, może złożyć reklamację poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: analytics@comperia.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.
§8 [Cesja]

Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Warunków Licencji na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Aplikację sprzedać, darować, wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa.

§9 [Postanowienia końcowe]
 1. Treść Warunków Licencji jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: https://www.comperia.pl/analytics/licencja w taki sposób, aby Użytkownik przed korzystaniem z Aplikacji mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Aplikacji, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Warunków Licencji. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: https://www.comperia.pl/analytics. Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Regulamin za każdym razem przy generowaniu Wykresu (Warunki uprawniają bowiem do wygenerowania tylko jednego Wykresu).
 3. Prawem właściwym do korzystania z Aplikacji jest prawo polskie.
 4. Postanowienia Warunków Licencji nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest Konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Warunków Licencji jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa obowiązującego.
 5. Do korzystania z Aplikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o umowie licencyjnej.
 6. Warunki Licencji wchodzą w życie z dniem 23.03.2015.