Akt notarialny

Akt notarialny

Jest to szczególna forma dokumentu urzędowego. Zwykle jest potwierdzeniem danej czynności prawnej. Akt notarialny jest sporządzany, jeżeli tak stanowi przepis prawa, lub jeśli taka jest wola stron.

Akt notarialny zostaje stworzony przez notariusza, i podpisany przez niego oraz przez strony umowy w jego obecności. Akt notarialny zawsze pozostaje u notariusza, strony mogą otrzymać od notariusza jedynie odpisy aktu notarialnego.

Co powinien zawierać akt notarialny?

Ustawa o notariacie reguluje dokładnie elementy, z których akt notarialny koniecznie musi się składać. Są to: data i miejsce sporządzenia aktu; imię, nazwisko i siedziba kancelarii notariusza; imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie (a także dane ich przedstawicieli lub pełnomocników i innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu); oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty; stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany; podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu oraz podpis notariusza. Na żądanie stron w akcie notarialnym mogą być także zawarte fakty i istotne okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu.

Czynności wymagające formy aktu notarialnego

Istnieje szereg dokumentów i umów, które muszą zostać sporządzone w formie aktu notarialnego. Należą do nich m.in.:

  • oświadczenie właściciela o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego (np. hipoteka, użytkowanie,
  • służebność - w ramach wyjątku formy aktu notarialnego nie wymaga ustanowienie hipoteki na rzecz banku),
  • umowa przenosząca własność nieruchomości, umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu,
  • umowa deweloperska,
  • umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości,
  • statut spółki akcyjnej protokół walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej,

i wiele innych czynności.

Jeśli dana umowa czy inny dokument nie jest sporządzony w formie aktu notarialnego pomimo że taki jest wymóg prawny, to jest on nieważny.

Sprawdź czy warto podpisać umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Koszty umowy deweloperskiej 2018: cena aktu notarialnego
Koszt aktu notarialnego w ramach umowy deweloperskiej może sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Przy mieszkaniu wartym 350 tys. zł sama taksa notariusza to wydatek rzędu nawet 2170 zł netto. Do tego trzeba doliczyć VAT, cenę 3-4 wypisów i opłaty do sądu wieczystoksięgowego. A akt notarialny podczas zakupu mieszkania z rynku pierwotnego podpisać musimy dwukrotnie.
Od rezerwacji po przeniesienie własności: rodzaje umów podpisywanych z deweloperem
Kupujesz mieszkanie z rynku pierwotnego? Sprawdź, kiedy i jakie rodzaje umów będziesz musiał podpisać z deweloperem, które z nich wymagają aktów notarialnych i kto zgodnie z prawem powinien za nie zapłacić.